Seven's blog

你不会找到路,除非你敢于迷路

0%

git 一次 push 到多个远程仓库

前言

有时候我们同一个项目拥有多个远程仓库, 一个一个 push 未免有些麻烦, 我们可以通过更改 git 设置来达到一次 push 到多个远程仓库的目的.

步骤

 • 编辑 “.git/config” 文件, 追加一个远程分支 “all”, 指定多个 url 参数, 分别指向多个 git 仓库:

  1
  2
  3
  [remote "all"]
  url = git@gitee.com:Seven-Steven/hexo-blog.git
  url = git@git.coding.net:Seven-Steven/hexo-blog.git
 • 此后执行 git push all 即可同时推送到多个远程仓库.

 • 如果想要进一步简化命令, 可以执行命令:

  1
  git push --set-upstream all

  之后, 提交代码时只需执行 git push 即可提交到多个远程仓库.

微信公众号
扫码关注, 一起进步!